Genre: Comedy, Fantasy

Actor: Xu Jiao

Director: Stephen Chow

Country: Hongkong

Duration: 88 min

Quality: HD

Release: 2008

IMDb: 6.5